Politiek algemeen

April 2018

Nieuw geplaatste actieborden aan de Hoefeartweg in Eigenbilzen zijn getuige van het feit dat BuurtvoorNatuur nog steeds volop bezig is om de Kiep de bescherming te geven die ze verdient.

Acht weken geleden hebben alle afzonderlijke politici van de verschillende fracties in Bilzen een mail gekregen waarin gevraagd werd om een standpunt in te nemen m.b.t. de vraag of men wil gaan voor een RUP voor de Kiep of niet. Naar onze mening een reële vraag, zeker met de verkiezingen voor de deur.  Hoe zit het met de standpunten van de verschillende partijen t.a.v. een RUP? Hoe groen zijn de partijen? Uiteindelijk hadden drie partijen het fatsoen om te reageren: Groen,  Trots op Bilzen en het Vlaams Belang. Groen was in haar reactie heel duidelijk “gaan voor een RUP”. Trots op Bilzen en het Vlaams Belang hebben zich vooralsnog niet helemaal duidelijk uitgesproken op de specifieke vraagstelling. De toon is echter positief! Zacht uitgedrukt zijn we zeer teleurgesteld in: NVA, SPA en Beter Bilzen. We mochten zelfs geen ontvangstbevestiging ontvangen voor de mailing.

Politiek algemeen
Naar verluidt is vanuit de gemeente zelf de suggestie gedaan richting Moorskeshoeve om dit terrein in optie nemen voor de realisatie van hun project. Hierbij ogenschijnlijk totaal voorbijgaand aan de belangen van de natuur en de bewoners van de Litsebeek. Er heeft overleg, zgn. vooroverleg, plaatsgevonden met de ondernemer. Zover ons bekend is zijn de plannen 1 ½ jaar geleden al een keer op tafel gekomen. Er hebben toen aanpassingen plaatsgevonden. Het was mooi geweest als op initiatief van de gemeente er ook een vooroverleg had plaatsgevonden met andere betrokken partijen. NB alle overig betrokken partijen worden nu geconfronteerd met het gegeven dat er een bezwarenprocedure is opgestart die van wetswege moet. Deze bezwarenprocedure richt zich momenteel op de ruimtelijke ordening. Of de bewoners nog betrokken gaan worden bij de aanvraag voor een milieuvergunning is nog afwachten.

Zaken als waardedaling van vastgoed en gezondheid van mens en dier zijn blijkbaar geen beoordelingscriteria in deze. Ze komen zelfs helemaal niet aan bod.

Nadat er vanuit ruimtelijke ordening een verslag met advies is gemaakt is het de gemeente die een beslissing achter gesloten deuren neemt. Jammer dat de transparantie niet verder reikt dan de inzage in plannen zoals die zijn ingediend?

Tijdens een door de Moorskeshoeve gegeven info avond werd aangegeven dat de plannen al drie jaar in bewerking zijn…

Van verschillende kanten hebben wij begrepen dat de politiek, gemeenteraad, pas een standpunt inneemt na behandeling. Verwonderend is dat eigenlijk wel. In hoeverre beken je kleur als je vooraf, nog voordat de formele procedures zijn opgestart, besprekingen voert over een kwestie als deze.

Dit neemt niet weg dat wij als actiecomité een aantal gesprekken hebben gevoerd met politici die deel uitmaken van de oppositie in de gemeenteraad. Verslag hiervan volgt mogelijk nog.

Wat ons enige geruststelling zou moeten geven is het Gemeentelijk klimaatactieplan Stad Bilzen 2012-2020 ( een linkje naar dit plan: http://www.bilzen.be/sites/default/files/Bilzen_klimaatactieplan.pdf ).

Op pagina 29 van het stadsbeleid is vermeld dat stad kans en uitdaging ziet om het CO2 gehalte omlaag te krijgen door het beperken van de bosafname en goed beheer van het veengebied. Daarnaast vermeld het plan dat groen bijdraagt tot de leefbaarheid en onze gezondheid (het tempert bv milieuhinder zoals luchtvervuiling en geluidshinder).

De stad stelt zich tot doel om meer bos te realiseren; en het realiseren van meer natuur en groen.

Pagina 31 van hetzelfde plan wordt vermeld dat de gemeente op korte termijn de boskap wil verminderen. Inwoners wil stimuleren om bomen, groen en bos aan te planten. Daarnaast wil men komen tot een beter beheer van het groen en bossen. Als laatste kan vermeld worden dat de Stad Bilzen meer groen gerealiseerd wil hebben. Alle genoemde punten zijn acties voor de korte termijn.

Als we ervan uit gaan dat de Stad Bilzen haar eigen plannen serieus neemt kunnen we er eigenlijk zeker vanuit gaan dat de kap van het bos op de Kiep niet doorgaat.

Het goedkeuren van de stedenbouwkundige aanvraag om een manege te implementeren op de Kiep, waarvoor bomen moeten wijken zou een behoorlijke politieke daad zijn. Wat stellen plannen dan nog voor?

Burgemeester en schepenen nemen voor 25 juni een besluit betreffende de stedenbouwkundige aanvraag.