Oude hoofdpagina

23 Maart 2017 ontving een gedeelte van de bewoners van de Litsebeek in Eigenbilzen een aangetekend schrijven van de stad Bilzen. Het betreft de bekendmaking voor een aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning door de Moorkeshoeve BVBA voor de bouw van een manege. Het schrijven vermeldt de kadastrale omschrijving van een aantal percelen. Na onderzoek van diverse bewoners werd al snel duidelijk dat het gaat om de grond die grenst aan de percelen/tuinen van de bewoners zelf.

​Voor de aanleg van de manege met een capaciteit van 50 stallen wil men meer dan 30.000 vierkante meter bos kappen. Het bos, momenteel nog in eigendom van Limburg Landschap vzw, trekt vele dieren aan. Onder de dieren bevinden zich reeën, vossen, vele vlindersoorten, egels, eekhoorns, wilde varkens, grote diversiteit aan vogelsoorten, etc..

Het is deze groene oase van rust die het leefmilieu maakt tot wat het is. De bewoners hebben bewust gekozen om hier in een rustige groene omgeving te komen wonen. De bewoners zijn in verzet tegen deze vernietiging van weer een stukje natuur; in verzet om te voorkomen dat hun leefmilieu op zeer indringende wijze wordt verstoord.
Niet alleen zijn de bewoners woest maar ook diep teleurgesteld in de gemeente en Limburg Landschap VZW.

Achterhaald gewestplan

Waar de bewoners van de Litsebeek mee geconfronteerd worden zijn de restanten van een Gewestplan dat gedurende 50 jaar niet is geactualiseerd. In de jaren ’60 was de Kiep één geheel met het Bonijters bos. Ter hoogte van de huidige hoefaertweg lag aan de noordgrens van de huidige “Kiep” een vijver. De toenmalige eigenaar wilde er  een natuurzwembad realiseren en mogelijk een plek om te overnachten. Projecten die indertijd veel gerealiseerd werden zoals o.a. de “kikmolen” in Maasmechelen, de “Sonnevijver” in Rekem. Toen de gewestplannen werden gemaakt is hier rekening mee gehouden en werd er een stukje recreatiegebied voorzien. De plannen werden echter niet gerealiseerd. De huidige Litsebeek bestond toen nog niet in zijn huidige omvang. Er lagen versnipperd twee of drie woningen.
In de jaren ’70 werd de Hoefaertweg aangelegd, evenals de burg over het Albert kanaal. Dit had tot gevolg dat er een stukje van het Bonijters bos werd geïsoleerd; de huidige “”Kiep”. De huidige Hoefaertweg loopt over de locatie waar indertijd de vijver zich bevond.
De omstandigheden, de omgeving, alles is veranderd in die vijftig jaar. Alleen de tekst recreatiegebied is blijven staan op de gewestplannen. Door nu toe te staan dat er alsnog invulling wordt gegeven door het bos te laten kappen en er een manege te laten realiseren wordt onrecht gedaan aan de visie maar ook de intentie waarmee het ooit is ingekleurd. Het is hetzelfde als zou er een niet geactualiseerd wetsartikel uit 1900 opduiken waarin vermeld staat dat een dief zijn handen worden afgehakt; het hele wetsartikel zou de prullenmand in verdwijnen.

​Tot verbondenheid hebben de plannen in ieder geval wel geleid. Spontaan is er een actiecomité van start gegaan: Buurtvoornatuur. Ruim 95% procent van de bewoners direct gelegen aan het gebied hebben zich middels een handtekening verklaard niet akkoord te gaan met de kap van de bomen op de “Kiep”.


Er zijn veel belangen die spelen in deze kwestie (de natuur, de bewoners, Moorkeshoeve, Limburg Landschap VZW, de politiek). Via deze pagina willen wij inzicht geven in de diverse belangen.

Daadwerkelijke ondersteuning, tips en sympathiebetuigingen in deze strijd, die lijkt op die van David en Goliath, wordt ten zeerste op prijs gesteld.