Moorskeshoeve

Moorskeshoeve
​De zaakvoerder van Moorskeshoeve is nog nooit aan het woord geweest in het bijzijn van mensen van de Litsebeek. Het lijkt meer een project van A.Moors dan van zijn dochter. Tijdens de info-avond gaf A.Moors aan dat hij dit project wil verwezenlijken voor zijn dochter. Ze zullen beiden dus wel verheugd zijn. Het feit dat ze niet welkom zijn deert hun helemaal niet. Ze lijken vastberaden om hun zin door te zetten.  Dit ten koste van de natuur, het geluk van vele gezinnen en natuurliefhebbers.

Een ondernemer die zo nu en dan zaken naast zich neer lijkt te leggen:

Tijdens de info-avond gaf A.Moors aan dat de suggestie voor dit stuk grond vanuit de gemeente is gedaan. Het project zou al drie jaar achter de schermen lopen. Iets dat door de burgemeester op haar beurt dan weer ontkent wordt.

De provincie ( ruimtelijke ordening) doet in haar brochure “ruimte voor paarden” een aantal aanbevelingen voor de paardenhouderij. Ze doet dit o.a. in de brochure Paard in Landschap (download hier ).

Een van de vele aanbevelingen:

Pgn.9 “Vlaanderen is één van de dichtst bevolkte regio’s in Europa wat betekent dat heel wat oppervlakte van onze regio bebouwd of verhard is. In 2010 was reeds 26,4%3 van onze grondoppervlakte in Vlaanderen bebouwd of ingenomen door aangelanden van gebouwen. In functie van de algemene leefbaarheid zijn het verder dicht slibben en verstenen van de open ruimte zo veel mogelijk te vermijden. Daarom is het wenselijk om in de eerste plaats te denken aan het hergebruiken van bestaande gebouwen of gebouwclusters voor het houden, verzorgen en stallen van paarden. Dit betekent het opnieuw benutten van in onbruik geraakte of op heden onderbenutte volumes en constructies. Het hergebruik van hoevegebouwen kan een maximale win-win situatie tussen paardenhouderij en duurzaam patrimonium- gebruik opleveren.”

Suggesties vanuit het actiecomité om te kijken naar een bestaande locatie, waarbij zelfs een concrete suggestie werd gedaan van een te koop staand bestaande manege met 10 hectare grond werd van de hand gewezen door de ondernemer. Het zou niet mooi en te oud zijn. Daarnaast wil hij iets hebben dat dichterbij ligt. NB de aangereikte locatie ligt op 10km afstand!

Pag.10 Het is noodzakelijk om binnen de op- bouw van de constructie het materiaal en kleur- gebruik optimaal af te stemmen op de visuele verschijningsvorm van het landschap. Daarbij vormen vergrijzend hout en donkere neutrale kleuren en zelfs zwart een betere optie dan heel lichte kleuren of wit. Donkere kleuren absorberen licht en gaan zich neutraal opstellen in het beeld, terwijl lichte kleuren en zeker wit het licht gaan weerkaatsen waardoor zij bij mooi zonnig weer extra worden benadrukt. Naast kleur draagt een aangepaste materiaalkeuze uiteraard ook bij tot een betere landschappelijke inpassing. Vooral het gebruik van hout en baksteen als gevelafwerking bespoedigt een betere landschappelijke integratie.

 Volgens de bestekplannen betreft de bouw wit geverfde bakstenen. Tijdens de infoavond van 3-4-2017 werd door de ondernemer aangegeven dat het om prefabbeton gaat: “er kan snel gewerkt worden omdat het een prefab constructie is”. De kleurstelling en bouwwijze staan wederom in schril contrast tot de gegeven aanbevelingen.

De Vlaamse overheid (Departement Landbouw en Visserij / Afdeling Duurzame Landbouwontwikkeling ) doet in haar brochure “Huisvesting van Paarden” een aantal aanbevelingen (link naar de brochure), waaronder:

Pgn.66 Bij een totaal nieuwe locatie is het belangrijk niet alleen rekening te houden met de wettelijke bepalingen, maar ook met de buren. Lang niet iedereen houdt van paarden en de geuren, vliegen,… die ermee gepaard gaan. Zelfs bij kleinschalige paardenhouderij in de hobbysfeer kan het belangrijk zijn een paardvriendelijke omgeving uit te kiezen. Zeker bij de start van een commerciële uitbating, bijvoorbeeld een manege, zal op zijn minst enig marktonderzoek vereist zijn om een gunstige locatie te bepalen.  Voor Moorskeshoeve geldt dit blijkbaar niet. Tot aan de indiening van de plannen is er geen communicatie geweest; ook tijdens de info avond gaf hij aan hier geen interesse in te hebben…

Ook de specifieke locatie van een stal op het terrein is belangrijk. De staloriëntatie t.o.v. wind en zon zal bijvoorbeeld bepalend zijn voor het stalklimaat. Eventueel op het terrein aanwezige bomen voorzien in schaduw, fungeren als windbrekers en schermen af tegen inkijk. Een goede drainage is noodzakelijk voor een gezonde stal, aangezien water en modderige plaatsen goede kweekbodems zijn voor insecten en ziektekiemen.

In tegenstelling tot de aanbeveling wordt er geen rekening gehouden met de buren. Het overgrote gedeelte (>90%) verzet zich tegen boomkap op de Kiep. De bewoners willen ook geen manege in hun achtertuin.

Het is voor het actiecomité Buurt voor Natuur niet inzichtelijk in hoeverre er een marktonderzoek heeft plaats gevonden. Mocht dit al hebben plaatsgevonden zijn de bewoners daarin niet meegenomen.

Voor zover het terrein niet verhard gaat worden is de kans reëel aanwezig dat de drainage zeer slecht gaat zijn. De grond waarop men de manege wil bouwen is opgespoten, gelijk de tuinen van de aangrenzende percelen. Deze grond is niet waterdoorlatend zo stellen de bewoners op grond van hun eigen ervaringen in hun tuinen.

Tijdens de infoavond van 3-4-2017 is vanuit de bewoners de handreiking gedaan om met elkaar aan tafel te gaan zitten. Dit is door de ondernemer van de hand gewezen. Iedereen moest zijn eigen weg gaan, de ondernemer met het uitvoeren van zijn plannen, en de bewoners met het indienen van hun bezwaar.