Parkgebied en Dagrecreatiegebied

Het parkgebied en het dagrecreatiegebied:

Achter de huizen aan de litsebeek ligt zgn. parkgebied. De wet (omzendbrief 8-7-1997 inrichting en toepassing ontwerpgewestplannen en gewestplannen) zegt over de parkgebieden o.a. dat ze in hun staat bewaard moeten blijven of zijn bestemd om zodanig ingericht te worden, dat ze, in de al dan niet verstedelijkte gebieden hun sociale functie vervullen. Voorst zegt de wet dat het geenszins de bedoeling is de parken in te richten voor actieve recreatie. Daarnaast wordt in deze omloopbrief aangegeven dat slechts die werken en handelingen kunnen toegelaten worden die strikt noodzakelijk zijn voor de openstelling, het behoud, verfraaiing en/of aanleg van het park.

Het lijkt er toch wel op dat bij de bouw van een manege aan deze tekst voorbij wordt gegaan. Het park wordt niet in zijn staat bewaard.
De gemeentelijke plannen maken geen melding van een invulling voor het gebied.

Tot slot kan van deze korte opsomming worden opgemerkt dat het slopen van een bos nou niet direct werkzaamheden zijn die nodig zijn voor de openstelling, het behoud, verfraaiing en/of aanleg van het park. Tenzij er bedoeld wordt dat het kappen van bomen om een grasmat aan te leggen, en die vervolgens te gebruiken voor nood parkeergelegenheid, wel bijdraagt tot genoemde zaken als verfaaiing etc.. Uiterst vreemd allemaal.

En dan, in een keer blijkt zich midden in het park gebied een stuk fel inkleurt geel gebied te bevinden. Dit is het zgn. dag reacreatie gebied waar nu alles om te doen is. Het zou al die jaren al dezelfde kleur hebben gehad. Hiervan is echter nooit melding gemaakt, in die zin dat er een invulling aan gegeven kan worden waardoor er bijvoorbeeld een manege gebouwd zou mogen worden. In het wat verdere verleden hebben mensen er een huis gekocht. Indertijd hebben de bewoners bij de gemeente navraag gedaan over het bestemmingsplan. Er werd medegedeeld dat het groen gebied was, park gebied, waar nooit iets zou mogen komen. In het zeer recente verleden hebben mensen er een huis gekocht zonder een mededeling van de aanwezigheid van dit gebied. Laat staan van plannen zoals ze nu voorliggen. En zelfs nu nog is er een huis verkocht waarbij alle stemmen hebben gezwegen.

Dit roept vraagtekens op: heeft het altijd die kleur gehad? Waarom zijn mensen hier niet op gewezen?  Waarom zou het indertijd die bestemming al hebben gekregen?

Jaren is het gebied blijven liggen in de staat waarin het zich nu bevindt. De natuur die hard heeft moeten vechten om te kunnen overleven op de slechte grond (opgespoten kanaalslib) lijkt de strijd voor gewonnen te hebben. Er is behoorlijk leven op deze grond.

Dezelfde omloopbrief uit 1997 zegt dat de zgn. recreatiegebieden bestemd zijn voor het aanbrengen van recreatieve en toeristische accommodatie. In deze gebieden kunnen de handelingen en werken aan beperkingen worden onderworpen ten einde het recreatief handelen van de gebieden te bewaren.

groen = parkgebied  fel geel = dagrecreatie

Actieve recreatie, daar heeft een manege toch wel de nodige raakvlakken mee lijkt het.

Als er over recreatiegebied en parkgebied wordt gesproken komt de term sociale functie van een gebied naar voren. In hoeverre is er sprake van een sociale functie als het op te richten bedrijf zich beperkt tot een kleine gebruikersgroep waarbij lidmaatschap mogelijk een vereiste is.

Het huidige creatieve handelen van de gebieden is een geheel andere dan de invulling die Moorskeshoeve aan het gebied wil geven.

Iedere wet- regelgeving heeft een intentie. Er is een reden om tot regelgeving te komen en men wil er iets mee. De tijd dat het koninklijk besluit is genomen om parkgebieden en dagrecreatie gebieden in te vullen zal niet de intentie hebben gehad om vijftig jaar later een mega project als deze manege (het dag recreatiegebied wordt helemaal volgebouwd) te laten verwezenlijken. De wetgever zou zich eens goed bedenken.

De natuur dreigt na al die jaren van strijd op haar bestaansrecht nu plotsklaps om zeep geholpen te worden voor de geneugten van een ondernemer; die het eigen streven belangrijker lijkt te vinden dan het wel en wee van de talloze dieren die gebruik maken van dit stuk natuur; die het eigen streven belangrijker lijkt te vinden dat het wel en wee van de mensen die er wonen.