Limburg Landschap VZW

Natuurvereniging Limburgs Landschap vzw

Op de webpagina van deze VZW wordt de doelstelling kort geformuleerd: “Natuurvereniging Limburgs Landschap vzw wil zo veel mogelijk de Limburgse natuur en het cultuurhistorisch erfgoed behouden, beschermen en beheren”.

De VZW is de huidige eigenaar van de gronden. Op haar eigen pagina geeft ze aan dat “de Kiep” deel uitmaakt van de Munstervallei. Een citaat uit de eigen pagina: “De Munstervallei ligt in de overgang tussen de Kempen (zandgronden) en Haspengouw (leemgronden). Dat betekent dat de streek een eigen dynamiek kent en soorten herbergt die typisch zijn voor de Kempen én Haspengouw. Vooral voor prooi- en bosvogels is de Munstervallei een belangrijk gebied”.

Tot op de dag vandaag vraagt Limburgs Landschap om donaties.; voor de Munstervallei, voor de Kiep. Het groene gedeelte is onderdeel van de Munstervallei. Zoals te zien is, maakt de Kiep onderdeel van dit gebied uit (gebied tussen de Litsebeek en de Hoefaertweg).

Een opmerking die buurtbewoners hebben gekregen dat het een zeer slecht stuk onderhouden natuur is zou de VZW en de voormalige eigenaar zich mogen aanrekenen. Immers de eigenaar van de grond staat in voor het onderhoud. Zeker een VZW die zich ten doel stelt natuurgronden te beheren.

Op een door de ondernemer ingelaste infoavond 3 april jl. was de VZW vertegenwoordigt aan de tafel van de Moorskeshoeve. Tijdens deze infoavond werd de indruk richting aanwezigen gewekt dat het alleen om zgn. dagrecreatie gebied zou gaan. Dit werd door niemand aan de tafel weerlegd. Dit terwijl slechts 1/3 van de Kiep hieronder valt. Toen vanuit de zaal de opmerking werd geplaats dat een heel groot gedeelte van de Kiep parkgebied is maakte een van de aanwezigen van de VZW een handgebaar. Duim en wijsvinger bij elkaar geknepen alsof het maar om een heel klein stukje zou gaan. Nee, het is andersom. Het omsluitende parkgebied is het grootst.

Een ander toch wel opvallende opmerking vanuit het bestuur van de VZW werd gegeven n.a.v. de vraag uit de zaal hoe het zit met de mortaliteit van de dieren: “in de tekst die bij de plannen is voorzien wordt melding gemaakt van mortaliteit onder de dieren. Kunt U hier wat over vertellen. Wat is de aard en de omvang hiervan”. De reactie die kwam verstomde. Er worden elders weer dieren gered. Lak hebbend aan de slachting die hier onder de natuur dreigt te gaan plaatsvinden. Zo lijkt Limburg Landschap voor dit gebied meer oog te hebben voor het beheer van de financiën dan voor het beheer van de Kiep.

Vanuit het actiecomité buurtvoornatuur.be is een pittige brief richting Limburg Landschap VZW verstuurd waarin de ongenoegens en de vraagtekens die het beleid van deze VZW oproept worden aangehaald.

Limburg Landschap VZW geeft aan elders meer grond aan te kunnen kopen met de opbrengst van de “Kiep”. Maar wat is de waarde van die nieuwe aankopen? Recent heeft Limburg Landschap VZW een terril aangekocht. Er worden rondleidingen gedaan op het terrein om de mensen te laten zien hoe zich de natuur daar ontwikkeld. Maar wat is een terril? Een terril is een ophoping van steenafval dat als bijproduct van de ondergrondse mijnen is ontstaan. Niks natuur als je 10 jaar terug op een lucht foto kijkt, trouwens nu nog niet. Mogelijk dat er in de komende decenia zich natuur vormt. De ondergrond is en blijft mijnafval. Kijkt Limburg Landschap VZW als het hun dan uitkomt naar een foto van 2010 om te beoordelen dat het gebied waardeloos is? Gaat het Limburg Landschap om kwantiteit of kwaliteit? Een stuk bestaande natuur verwoesten om met de opbrengst elders een stuk natuur proberen te scheppen?