Het gebied

In de menubalk zijn diverse onderwerpen m.b.t. “De Kiep” zelf en de directe omgeving terug te vinden.

  • Parkgebied en dagrecreatiegebied; wat zegt de wet hierover?
  • De watertoetskaart; wateroverlast in de Litsebeek
  • De biologische waarderingskaart
  • Natura 2000 Habitatkaart
  • Het gemeentelijk structuurplan