Actueel

14-4-2018

Donderdag 12-4  is een delegatie van BuurtvoorNatuur afgereisd naar Heusden-Zolder voor een overleg met Limburgs Landschap VZW. Ons belangrijkste doel was het standpunt van LILA m.b.t. een RUP voor de Kiep helder krijgen. Het constructieve gesprek met directeur Frans Verstraeten en Ward Walraven (regiobeheerder Oost-Limburg, waaronder de gronden van Bilzen vallen) heeft de nodige duidelijkheid gegeven over de opties van het voortbestaan van de Kiep als natuurgebied. Hun steun t.a.v. een RUP kwam uitvoerig ter sprake; die steun lijkt er te zijn. Voorbehoud is er t.a.v de optie tot koop door de aannemer die tot 2020 geldt.  In het koopcontract is er sprake van verkoop van de Kiep voor de realisatie van een manage op de Kiep. Gezien het negatieve advies van o.a. het agentschap voor Natuur en Bos lijkt ons dat er weinig te vrezen valt… Centrale vraag voor BuurtvoorNatuur is het standpunt van de Raad van Bestuur Van Limburgs Landschap wanneer iemand anders met harde valuta over de brug komt voor het recreatiegebied dat op de Kiep ligt.

Op korte termijn wordt er een datum geprikt voor een bezoek van de heren Verstraeten en Walraven aan het gebied. Wordt vervolgd

1-4-2018

Nieuw geplaatste actieborden aan de Hoefeartweg in Eigenbilzen zijn getuige van het feit dat BuurtvoorNatuur nog steeds volop bezig is om de Kiep de bescherming te geven die ze verdient. 

Acht weken geleden hebben alle afzonderlijke politici van de verschillende fracties in Bilzen een mail gekregen waarin gevraagd werd om een standpunt in te nemen m.b.t. de vraag of men wil gaan voor een RUP voor de Kiep of niet. Naar onze mening een reële vraag, zeker met de verkiezingen voor de deur.  Hoe zit het met de standpunten van de verschillende partijen t.a.v. een RUP? Hoe groen zijn de partijen? Uiteindelijk hadden drie partijen het fatsoen om te reageren: Groen,  Trots op Bilzen en het Vlaams Belang. Groen was in haar reactie heel duidelijk “gaan voor een RUP”. Trots op Bilzen en het Vlaams Belang hebben zich vooralsnog niet helemaal duidelijk uitgesproken op de specifieke vraagstelling. De toon is echter positief! Zacht uitgedrukt zijn we zeer teleurgesteld in: NVA, SPA en Beter Bilzen. We mochten zelfs geen ontvangstbevestiging ontvangen voor de mailing. Hoe gaan partijen om met hun burgers? Straks wel vragen voor steun en een stem bij de verkiezingen…

Tijdens de onlangs gehouden aftrap van de klimaatweken op 13 maart, liet de burgemeester zich ontvallen dat het altijd dezelfde mensen zijn die naar dit soort evenementen komen. Een zeer dubbele opmerking; hoe zat het met de inspanningen om specifiek voor natuur -en klimaatthema's burgers warm te maken? Maar nog meer komt de vraag naar voren wat verwacht een politica van haar burgers als ze zelf en haar partij zelfs niet het fatsoen krijgen opgebracht om te reageren op een vraag van een groep pro-actieve burgers. Zouden er niet genoeg stemmen te vergaren zijn uit die hoek? De toekomst zal het leren.

Bij de kritiek die we uiten gaat het niet om het standpunt dat politici/partijen innemen. Daar kan in een democratie over gediscussieerd worden. Het gaat om de houding en het respect t.o.v. de burger, hun toekomstige stemmers.

28-3-2018

Bewoners, en leden van BuurtvoorNatuur,  van de litsebeek in Eigenbilzen zijn geselecteerd om deel te nemen aan het project CurieuzeNeuzen Vlaanderen. CurieuzeNeuzen Vlaanderen is een citizen-scienceproject dat de luchtkwaliteit in Vlaanderen in kaart wil brengen. Het is een initiatief van Universiteit Antwerpen, De Standaard en de Vlaamse Milieumaatschappij met ondersteuning van kariboo!, VITO, en HIVA – KU Leuven. Er hebben zich ruim 52.000 kandidaten aangemeld. We zijn verheugd bij de gegadigden te mogen zitten!

Hoe is het gesteld met de luchtkwaliteit in Vlaanderen, meer specifiek met die in de Litsebeek. Bij het onderzoek gaat er grote aandacht uit naar stikstofdioxide. Nadat het onderzoek is afgerond en de gegevens bekend zijn zullen we hier aandacht aan besteden! Een linkje naar : "De Standaard - "Waarom stikstofdioxide zo gevaarlijk voor U is

15 Maart 2018:

Helaas moet BuurtvoorNatuur constateren dat het sluikstorten aan de Kiep doorgaat. Net als alle andere groen gebieden gelegen aan de openbare weg is ook de Kiep hier regelmatig het slachtoffer van. Nu zijn er o.a. emmers met restanten eten gedumpt. Niet alleen zorgt sluikstorten voor de nodige vervuiling en milieurisico's, ook kost dit de gemeenschap miljoenen euro's.

 

13 Maart 2018:

Afgelopen dinsdag was een delegatie van Buurtvoornatuur op het klimaatdebat in Bilzen. Naast zo'n 12-tal personen van de Litsebeek waren daar nog enkele geïnteresseerden van natuurverenigingen, de organisatie (milieuraad Alebi) en een handvol politici ( vnl. de sprekers) aanwezig. Die laatsten klaagden dat het voor hen héél moeilijk is om de interesse van burgers te wekken voor de klimaatzaak en het milieu: " Het zijn altijd dezelfden die opdagen!'.

Maar moet u weten, wij schreven ALLE politici van Bilzen anderhalve maand geleden aan met de vraag om zich voor 15/3 uit te spreken over een RUP voor 'ons' bos 'De Kiep'. (dus voor/tegen een rup om het recreatiegebied om te zetten naar natuurgebied). Van Fons Cauberg (bedankt!) en Groen Bilzen kregen we meteen een positief antwoord (waarvoor dank, Bert Verleysen en Johan Danen), van Johan Sauwens van CD&V een reactie (waarvoor ook dank, maar we willen toch graag een echt antwoord). MAAR!!!.. van NV-A, van VLD, van SPA en andere fracties kregen we helemaal NIETS: geen antwoord, nee, zelfs geen ontvangstbevestiging of beleefd antwoordje. Als het voor ons als burgers onmogelijk is om onze lokale politici te bereiken, waarom verwachten zij dan dat zij ons wél bereiken? Als wij geen vragen mogen stellen, zodat we weten waar zij voor staan, hoe kunnen wij dan weten voor wie we moeten stemmen?

24 februari 2018:

Op initiatief van bewoners van de Litsebeek heeft er een boomplantactie plaatsgevonden aan de Fietestraat en de Zangerheistraat; e.e.a. in samenwerking met de beheerder van deze gronden, het Agentschap voor Natuur en bos. BuurtvoorNatuur was vanzelfsprekend aanwezig om de armen uit de mouw te steken. In totaliteit zijn er ruim 1300 hazelaars in de grond gestoken. De opkomst van de vrijwilligers was groot. Na ruim een uur waren er 800 aan Zangerheistraat gepland. Op een gegeven moment waren er 40/50 mensen, variërend in de leeftijd van +/- 5 tot 75 jaar!,  actief aan het planten. Na deze actie volgde er een korte pauze waarbij de aanwezigen konden genieten van lekkere soep en een lekker zelfgebrouwen likeurtje.  Gezien de koude werd er besloten verder te gaan met planten aan de Fietestraat.
Omstreeks 14:00 uur werden nieuwe vrijwilligers aan de Zangerheistraat opgehaald om te komen assisteren aan de Fietestraat. Al snel werd er geroepen dat er nieuwe planten aangevoerd moesten worden... helaas het nieuwe groen was al voorzien, alles zat in de grond. Tijdens de werkzaam-heden aan de Fietestraat scheurde er van bovenaf een boom in. De boswachter greep gelijk in; gezien de gevaarlijke situatie die was ontstaan ( een grote tak dreigde op de bovengrondse elektriciteit voorziening te vallen ) was het verantwoorder om de brandweer in te schakelen. Na korte tijd arriveerde deze waardoor de voorziening veilig gesteld kon worden.

Nadat de werkzaamheden verricht waren antwoordde de boswachter op vragen van de aanwezigen betreffende o.a. over de keuze voor de hazelaar. Al met al een zeer geslaagd initiatief met medewerking van de beheerder van de gronden; in dit geval het Agentschap voor Natuur en Bos.

Februari 2018:

 Er is fotomateriaal verzameld van omgewaaide bomen in het Bonijtersbos ( beheerder Limburgs Landschap – storm heeft in januari voor veel schade gezorgd ). Lila is in kennis gesteld van de schade die de storm heeft veroorzaakt. Mogelijk wordt er een overleg gepland waarbij o.a. gekeken wordt hoe de omvergewaaide bomen verwijderd kunnen worden.

Op de facbookpagina BuurtvoorNatuur worden regelmatig nieuwtjes geplaatst over de natuur, maar ook andere zaken passeren daar.

Januari 2018:

 Er wordt een nieuwjaarsborrel georganiseerd voor de bewoners van de Litsebeek. De eerste keer dat dit evenement heeft plaats gevonden, en het smaakt naar meer!

Aanschrijven van de politiek van Bilzen inzake de RUP. Het advies van de milieuraad is door hun aan de zittende legistratuur verzonden. BuurtvoorNatuur heeft de afzonderlijke politici van de oppositie partijen in kennis gesteld van het advies van de milieuraad. Daarbij zijn de politici gevraagd om een standpunt in te nemen met betrekking tot de RUP. Een RUP is in zoverre een politieke aangelegenheid. De eerste reacties hebben we mogen ontvangen. Zodra er een concreet beeld is van de standpunten van de afzonderlijke politici/politieke partijen zal dit gepubliceerd worden.

In januari constateert een van de straatbewoners dat er bomen gekapt worden aan de Zangerheistraat in Eigenbilzen. Uit overleg met de boswachter (beheerder van de grond Agentschap Natuur en Bos) wordt duidelijk dat de kap te maken heeft met het veilig stellen van de elektriciteitsvoorziening (bij storm kunnen afgewaaide takken van de oude bomen de bovengrondse bekabeling beschadigen). Er is geen nieuwe aanplant voorzien omdat de natuur zich van zelf hersteld. In dit geval met de ongewenst exoot De Amerikaanse Eik. Buurtbewoners nemen het initiatief en nemen terug contact op met het voorstel om toch over te gaan tot aanplant van nieuwe inheemse planten. Buurtbewoners en sympathisanten willen de armen uit de mouw steken om te ondersteunen. Het Agentschap staat hier positief tegenover; gevolg: 24 februari 2018 vindt er een boomplantactie plaats waarbij 1350 planten de grond ingaan! Deze actie vindt plaats op zowel de Zangerheidstraat als de Fietenstraat. Een actie die vanuit BuurtvoorNatuur wordt gesteund.

December 2017:

Er wordt gewerkt aan een document ter onderbouwing van een RUP voor De Kiep. Medio December is dit aan de milieuraad aangeboden.

Eind december ontvangt Buurtvoornatuur het heugelijke nieuws, de milieuraad steunt een RUP en gaat over tot een positief advies aan de schepenen en burgemeester. Integraal overgenomen uit de reactie van de milieuraad: “In de algemene vergadering van 13 december heeft Alebi dit voorstel besproken. De adviesraad ondersteunt het voorliggend voorstel om de natuur op de Kiep zoveel mogelijk te behouden. Immers door zijn ligging, vlakbij de natuurgebieden van het Munsterbos en de Hoefaert sluit het gebied van de Kiep aan bij de groene gordel die Bilzen ten Noordoosten omringt . De Kiep kan beschouwd worden als onderdeel van de Munstervallei en is qua biologische waarde vergelijkbaar met het Bonijterbos dat vlakbij ligt.”

Link: Onderbouwing RUP; positieve reactie milieuraad.

Oktober 2017

Zaterdag 7 Oktober heeft er een opruimactie plaats gevonden op de Kiep. De ploeg bestond uit +/- 25 mensen die de regen hebben getrotseerd om nieuw vuil (met name in de bermen aan de Hoefaertweg en Vossenkuilstraat) en oud vuil ( v.n. direct achter deze bermen aanwezig) op te ruimen.  Bij de opruimactie is geen onderscheidt gemaakt tussen de grondeigenaren. Zo zijn zowel de gronden in eigendom van Limburgs Landschap VZW alsook die aan de rand van de Kiep, in eigendom van de Scheepvaart, onder handen genomen. Zover bekend heeft er nog nooit een opruimactie als deze plaats gevonden op de Kiep. Mogelijk dateert er nogal wat afval van de tijd dat de Kiep is gevormd zo'n vijftig jaar geleden. Een dankwoordje voor iedereen die direct en indirect heeft geholpen is hier op zijn plaats.

Komende weken wordt er achter de schermen door gewerkt om de Kiep veilig te stellen. Zodra meer feitelijk nieuws bekend is zal het hier te lezen zijn.

September 2017

Deze maand zijn de eerste vergaderingen terug van start gegaan. Er is een concreet plan ontwikkeld voor de opruimactie op de Kiep. Voor meer info hierover verwijzen we naar de facebookpagina van Buurt voor Natuur.

Er heeft overleg plaats gevonden met Groen in de persoon van Johan Danen en Bert Verleysen over mogelijke vervolgtrajecten voor de Kiep. Het is actiecomité is druk doende om het vervolg op het veilig stellen van de Kiep uit te werken en uit te rollen. Zodra meer bekend is hierover is dat te vernemen via deze pagina of fb.

Tot onze grote schrik zijn gisteren naar het schijnt de voorbereidende werkzaamheden voor de ophoging van de brug over het Albert kanaal begonnen. Er is vrij veel gekapt geworden aan weerszijden van de Hoefaertweg. Het actiecomité probeert te achterhalen of deze werkzaamheden (kappen van bomen) conform de verleende vergunningen is gebeurt en gaat gebeuren. Iedere boom die onnodig wordt gekapt is er een teveel.

5-9-2017

Zo de vakantie zit erop en de eerste vergadering van het actiecomité is alweer achter de rug. Deze avond is huis aan huis aan de Litsebeek een A4 verspreid met daarin tekst en uitleg over de huidige stand van zaken.

Kort samengevat komt het erop neer dat we ervoor gaan om de Kiep definitief veilig te stellen d.m.v. een RUP. Zoals in de brief is uitgelegd is een RUP (ruimtelijk uitvoerings plan) een aangelegenheid van, in ons geval, de locale gemeente. Dit maakt dat het besluit om de Kiep veilig te stellen een politiek besluit is!

Met ondersteuning van  de bewoners van de Litsebeek is het plan om de natuur op de Kiep te vernietigen voorkomen (er zijn heel veel bezwaren geweest. De gemeente heeft enkel het bezwaar van het agendschap voor Natuur en Bos aangehaald als het argument om de plannen te moeten afkeuren; echter er lagen nog heel wat meer gefundeerde bezwaren voor!), Samen staan we sterk! De Litsebeek gaat voor een RUP.

Actueel 1-8-2017

Zonet is de bevestiging binnen gekomen dat er geen bezwaar is aangetekend tegen de beslissing van de gemeente om de vergunning voor de manege niet af te geven! Dit betekent dat deze eerste ronde definitief in de pocket zit. De bouw van deze manege waarvoor 30.000m2 bos in onze achtertuin gekapt dreigde te worden is van de baan! De wilde varkens, reeën en alle andere dieren kunnen hun uitstapje naar de Kiep blijven maken. Nu het vervolgtraject. Dit stukje natuur veilig stellen voor anderen met snode plannen. Soms lijkt een handtekening op een petitie van weinig waarde. Het zijn de handtekeningen, de talloze telefoongesprekken, gesprekken en mails die verstuurd zijn (tot aan het Vlaams Parlement toe), etc. etc. die dit hebben bewerkstelligt. Iedereen die zijn steentje heeft bijgedragen bedankt daarvoor. Buurt voor Natuur rekent op de steun van iedereen bij de tweede ronde!

Op de webpagina van buurt van natuur is het even wat rustiger geweest vanwege een korte vakantiestop. Dit wil echter niet zeggen dat er niets is gebeurt de afgelopen periode. Achter de schermen is er druk uitgevoerd op de lokale politiek om kleur te bekennen. Zoals er 15-8 is vermeld loopt, liep, de procedure nog aangezien er nog bezwaar aangetekend kon worden door Moorskeshoeve tegen dit gemeentelijke besluit. Gisteren is deze deadline verstreken. De zittende politiekers zal nu wederom gevraagd worden om kleur te bekennen. Indien er geen bezwaar is aangetekend gaat Buurt voor Natuur zich nu richten op het verder veilig stellen van de Kiep. Hiervoor willen wij aan tafel gaan zitten met Limburgs Landschap VZW enerzijds, als eigenaar van de gronden en de gemeente anderzijds, om de mogelijkheden van een RUP te bespreken.

De gemeente is gevraagd om medewerking te verlenen aan een opruimactie op de Kiep. Zoals alle openbare gronden heeft ook de Kiep te maken met zwerfvuil. Toen een tijd terug de politie ter plekke is geweest i.v.m. vernielingen aan de protestborden is het onderwerp zwerfvuil/storten aangehaald (er was net een rotan tuinset onder een van de protestborden aan de Hoefaertweg gedeponeerd. De reactie van de politie was "tja meneer, dit is overal een probleem. U moest eens weten wat er allemaal gestort wordt". Tijd om de handen uit de mouwen te steken. De bewoners zijn opgeroepen om deel te nemen aan deze actie. Zodra de bevestiging van de gemeente binnen is wordt er een datum geprikt.

Op de facebookpagina van Buurt voor Natuur is vandaag de volgende mededeling verschenen: "Gisteren was de laatste dag dat Moors beroep kon aantekenen bij de provincie tegen de beslissing van de gemeente! Vreemd genoeg heeft niemand van ons vandaag gebeld met de deputatie om er zeker van te zijn dat hij dit niet heeft gedaan. Maar misschien hebben we gewoon 'gewonnen'! We laten het jullie morgen weten! En dan gaan we de toekomst van de Kiep veilig stellen! Deze week zitten we samen met Limburgs Landschap, en hopelijk ook snel met onze gemeentelijke politici. We houden jullie op de hoogte!"

Actueel 15-07-2017

Zoals al eerder vermeld hebben wij 4 prangende vragen gesteld aan de gemeentelijke politici.
De meeste fracties hebben geantwoord op deze vragen. Oppositiepartij CD&V heeft vrijwel meteen een optie meegegeven en Buurt voor Natuur onderzoekt deze (m.b.t. een mogelijk RUP). Oppositiepartij Vlaams Belang heeft niet gereageerd.
De meerderheid wenst echt nog niet te communiceren en ontwijkt alle vragen. Stellinginname is er dus nog altijd niet. Neutraliteit blijft.
De meerderheidspartijen wensen niet te antwoorden op de vragen zolang het mogelijk is dat dhr. Moors in beroep kan gaan/een nieuw plan kan indienen.

Lichtpunt hierbij is wel dat bij de aanstaande verkiezingen er ruimte is gelaten om een eventueel RUP op te nemen in het verkiezingsprogramma, maar welke van de 3 meerderheidspartijen hier dan in mee wil gaan, is onduidelijk op dit moment
omdat ze reageren als 1 geheel.

Buurt voor Natuur beraadt zich nu hoe het verder moet met deze gemeentelijke reacties.

Actueel 08-07-2017

Het is inmiddels bijna 2 weken geleden dat de gemeente de vergunning niet heeft toegekend.Onmiddellijk na dit moment heeft het actiecomité aangevraagd om het volledige besluit en bijhorende adviezen te mogen inkijken. Begin deze week kregen we dan ook toestemming.
Uit het besluit bleek dat niet alleen ANB voldoende stof had gegeven om de vergunningsaanvraag af te knallen - zo leek het echter wel in het persbericht - maar ook o.a. brandweer en stedelijke dienst mobiliteit gaven voldoende munitie. Ook was er sprake in het verslag van "ontvankelijkheid en deels gegrondheid van de bezwaarschriften", m.a.w. onze eigen ingediende bezwaarschriften waren ook al sterk genoeg onderbouwd.

Verder hebben we ook antwoord gehad op onze vragen gesteld aan het ANB: zo zijn we ondermeer de aankoopprijs van de Kiep te weten gekomen. De Kiep heeft ongeveer 25.000 euro gekost, waarvan 22.500 euro met subsidie van de overheid.
Deze subsidie moet in principe terugbetaald worden indien het opnieuw verkocht wordt, want de subsidie wordt in principe gegeven met het oog op het uitbouwen van een natuurreservatennetwerk. Uit deze communicatie haalt Buurt voor natuur nog veel andere nieuwe informatie. Daarover zal ten gepaste tijde gecommuniceerd worden.

Actueel 03-07-2017

De meeste protestborden zijn donderdag 29/06 van de Hoefaertweg en van de Vossenkuilstraat verwijderd.
Buurt voor natuur besloot dat te doen na de positieve uitslag van 26/06 j.l.
De protestborden dienen op dit moment wel niet als brandhout, mogelijk dient Moorskeshoeve immers beroep aan tegen deze beslissing.
Indien het zo ver komt, zal Buurt voor natuur sommige protestborden terug van stal halen en mogelijk wat nieuwe protestborden plaatsen aan de lokale wegen.

Inmiddels zijn er ook al wat standpunten binnengekomen van enkele gemeenteraadsleden. Wel is het nog wachten op de visie van schepenen en burgemeester. Hierover later meer nieuws.

Actueel 29-6-2017

Nu de gemeente haar besluit heeft genomen t.a.v. de stedenbouwkundige aanvraag worden de afzonderlijke politici benaderd om hun standpunt inzake het behoudt van de natuur op de Kiep kenbaar te maken. Gedurende het proces mochten de schepenen geen standpunt innemen. Nu dus wel. Buurt voor natuur kijkt vol verwachting uit naar de afzonderlijke standpunten. Halverwege juli zal op deze webpagina een publikatie volgen van deze standpunten.

Daarnaast heeft Buurt voor natuur inmiddels contact gelegd met Limburgs Landschap VZW voor een vervolggesprek over de toekomst van de Kiep. Uit de reactie van Lila is op te maken dat het voor hun niet veel uitmaakt wanneer er een gesprek plaats vindt. Dit heeft met hun koopovereenkomst te maken; dit contract is in principe voor 5 jaar afgesloten met Moors.

Actiecomité opgelucht nu het bos behouden blijft; een korte impressie van Hbvl.

Actueel 27-6-2017

Niet verlenen vergunning in het nieuws: Toch geen manege op de Kiep (HBVL) / Dan toch geen manege aan de Hoefaertweg in Eigenbilzen (TVL)

Gisterenavond heeft de burgemeester en schepenen haar besluit genomen inzake de stedenbouwkundige aanvraag voor de bouw en vernietiging van de "Kiep". De natuurwaarde van het gebied is uiteindelijk een van de argumenten die hebben doorgewogen om de vergunning niet af te geven! Geen manege aan de Hoefaertweg.

De eerste ronde is hiermee binnen gehaald. Nu gaat er werk gemaakt worden van het veilig stellen van de "Kiep". We zijn er dus nog niet.

Zaterdag 1 juli neemt Buurt voor natuur deel aan de garageverkoop in Eigenbilzen. De stand is terug te vinden bij nr.21. Steun ons en bezoek de stand. Giften voor de verkoop aan de stand zijn van harte welkom. Een mailtje naar info@buurtvoornatuur.be.

Actueel 23-6-2017

Verklaar je door de ene boom te beschermen de andere niet vogelvrij?

Toch wat cijfers over houtkap in het algemeen…

Onderzoekers van de University of Maryland hebben op basis van meer dan vijfduizend satellietbeelden vastgesteld dat in 34 van de bosrijkste gebieden op aarde de ontbossing met 62 procent is toegenomen ten opzichte van de periode 1990-2000.  In de periode 1990-2000 ging jaarlijks gemiddeld vier miljoen hectare bos verloren. Tussen 2000-2010 was dit 6,5 miljoen hectare (65000 vierkante kilometer). Dit betekent dat iedere vijf jaar een gebied ter grootte van Noorwegen wordt kaalgekapt (bron: http://www.magazine.nationalgeographic.nl/artikel/satellietbeelden-ontbossing-blijft-toenemen).

Oela…

(27-10-2014)  Uit nieuw onderzoek blijkt ook dat er in het Braziliaanse

Amazonegebied nog altijd hout wordt gekapt zonder vergunning, dat daarna wordt witgewassen met behulp van officiële documenten. Belgische bedrijven bevoorraden zich bovendien bij zagerijen die dit illegale hout verhandelen. Zo is België de 2de grootste invoerder van Braziliaans Amazonehout in de EU en maar liefst de 5de grootste wereldwijd. (bron: http://www.zeronaut.be/blog/wereldwijde-consumptie-steeds-belangrijker-voor-tropische-ontbossing)

Heel veel boskap wordt lokaal verantwoord onder het mom dat het goed is voor de economie. Het brengt geld op. Of het nu is om een palmolie plantage aan te leggen of om een soja-, tabak- rubberplantage, of zelfs een manege. De politiek en ondernemer zullen het altijd proberen te verkopen (www.buurtvoornatuur.be).

Actueel 22-6-2017

Wie gaat straks opdraaien voor de gezakte verkoopprijs van de woningen aan de Litsebeek? Dat de boskap en het neerplanten van een manege invloed heeft op de verkoopprijzen staat vast. Alleen hoeveel, en wie er aansprakelijk gesteld gaat worden nog niet. Wat wel vast staat is dat er claims gaan volgen. Lees een ingezonden reactie door hier te klikken "Wie betaalt de rekening?".

Conform de afspraak die met directeur Frans Verstraeten is gemaakt bezoekt het actiecomité tot aan de uitslag van de gemeente geen evenementen meer van Limburgs Landschap VZW.  Buurt voor natuur wenst de bezoekers van het evenement in Neerharen 25 juni een fijne dag toe. Na de uitslag van de gemeente gaat de Buurt voor natuur opnieuw om de tafel zitten met de VZW.

Actueel 20-6-2017

Gisterenavond werd met spanning uitgekeken naar het besluit van de Burgemeester en schepenen. Helaas is de stedenbouwkundige aanvraag niet op de vergadering gekomen wegens een te volle agenda. Over het hoe en waarom kan gespeculeerd worden; we accepteren het als een feit. Dit betekent dat maandag 26-6 het besluit genomen gaat worden. Van diverse kanten is in het verleden al aangegeven dat het bij dit project gewoon om geld draait. Een aannemer die een manege bouwt voor zijn dochter. Voor hetzelfde geld waren er plannen voor een bakkerij, een beautyfarm (dit schijnt dus ook een optie te zijn geweest) of een kinesitherapie-praktijk ingediend. Hoewel alle afzonderlijke beroepen wel een diploma vereisen, en dat moet je maar net hebben.

We hebben een link ontvangen naar een opname van de "Kiep". De opname geeft heel goed weer hoe groot de kiep is; hoe mooi begroeit ze is; dat ware de weg er niet, ze een zou zijn met haar omgeving, het Bonijters Bos... natura2000 gebied. Het is een korte impressie vanuit de lucht op de Kiep. Dit gaat niet wijken voor een manege. Het gehele linker gedeelte gaat plat voor de prefab, als het aan de familie Moors ligt. No way.

Klik naar het fragment
Klik naar het fragment

Actueel 19-6-2017

Achterhaald gewestplan

Waar de bewoners van de Litsebeek mee geconfronteerd worden zijn de restanten van een Gewestplan dat gedurende 50 jaar niet is geactualiseerd. In de jaren ’60 was de Kiep één geheel met het Bonijters bos. Ter hoogte van de huidige hoefaertweg lag aan de noordgrens van de huidige “Kiep” een vijver. De toenmalige eigenaar wilde er  een natuurzwembad realiseren en mogelijk een plek om te overnachten. Projecten die indertijd veel gerealiseerd werden zoals o.a. de “kikmolen” in Maasmechelen, de “Sonnevijver” in Rekem. Toen de gewestplannen werden gemaakt is hier rekening mee gehouden en werd er een stukje recreatiegebied voorzien. De plannen werden echter niet gerealiseerd. De huidige Litsebeek bestond toen nog niet in zijn huidige omvang. Er lagen versnipperd twee of drie woningen.
In de jaren ’70 werd de Hoefaertweg aangelegd, evenals de burg over het Albert kanaal. Dit had tot gevolg dat er een stukje van het Bonijters bos werd geïsoleerd; de huidige “”Kiep”. De huidige Hoefaertweg loopt over de locatie waar indertijd de vijver zich bevond.
De omstandigheden, de omgeving, alles is veranderd in die vijftig jaar. Alleen de tekst recreatiegebied is blijven staan op de gewestplannen. Door nu toe te staan dat er alsnog invulling wordt gegeven door het bos te laten kappen en er een manege te laten realiseren wordt onrecht gedaan aan de visie maar ook de intentie waarmee het ooit is ingekleurd. Het is hetzelfde als zou er een niet geactualiseerd wetsartikel uit 1900 opduiken waarin vermeld staat dat een dief zijn handen worden afgehakt; het hele wetsartikel zou de prullenmand in verdwijnen.

Actueel 18-6-2017

De natuurwaarde van de bermen in Bilzen werd steekproefsgewijs opgetekend. Op de vijf onderzochte bermen troffen de onderzoekers een zeer grote rijkdom aan soorten aan waaronder tal van soorten die vermeld staan op de rode lijst. De Vossekuilstraat (het verlengde van de Kiep) leverde ook een rijke vondst op: zeldzame diersoorten aangetroffen / klik voor video.

Actueel 16-6-2017

De tijd begint te dringen; 26-6 is de deadline voor de burgemeester en schepenen om een besluit te nemen inzake de stedenbouwkundige aanvraag.

Vandaag kreeg Buurt voor Natuur het bericht dat opa Moors druk bezig was op de weide tussen de Haenenstraat, Vossenkuilstraat en Vlasstraat. Hij was aan het spuiten met een tractor waarop in grote letters Gemoco stond. Een van de omwonenden gaf aan dat dit al vaker is gebeurt; reden voor de bewoner om zijn ramen te sluiten. Die weide is eigendom van NV de Scheepvaart...

Vandaag is een delegatie van Buurt voor natuur spontaan afgereisd naar Zolder om een bezoek te brengen aan het hoofdkantoor van Limburgs Landschap VZW. Tijdens het bezoek heeft er een constructief gesprek plaatsgevonden met de directeur van Limburgs Landschap VZW Frans Verstraeten.

Actueel 13-6-2017

N.a.v. een mailing die heeft plaatsgevonden richting het Vlaamse parlement hebben de eerste contacten plaatsgevonden. Een gesprek met een van de parlementariërs heeft plaats gevonden op locatie in de Litsebeek. Een zeer warm en constructief gesprek. Er zijn afspraken gemaakt voor een vervolgbijeenkomst. Na deze bijeenkomst duiken we dieper in de uitkomsten van dit gesprek. Dit wordt dus vervolgd! Het draagvlak om de natuur te behouden op de "Kiep" groeit. Naast steun van natuurverenigingen zoals Natuurpunt en Orchis ervaren we nu ook steun van de landelijke politiek. Deze week staat er nog een gesprek op de rol met een parlementariër.

Gisteren heeft er een nieuwe mailing richting Limburgs Landschap VZW plaatsgevonden. In deze mailing zijn vragen gesteld omtrent de betaalde prijs voor de "Kiep" en de mogelijk ontvangen aankoopsubsidies. Limburg Landschap VZW is in de persoon van directeur Frans Versraete gevraagd om hierop te reageren. Helaas is er nog geen reactie ontvangen. Ook dit wordt verder vervolgd.

Een andere mailing die heeft plaats gevonden betreft eentje richting de gemeente Houthalen Helchteren. In Houthalen Helchteren zou een compensatiebos worden aangeplant indien het tot een boskap komt. Een van de vragen die gesteld is of er al grond voorzien is waar het bos aangeplant gaat worden. Buurt voor natuur wil graag zelf poolshoogte nemen op locatie om de ruimte te zien. Daarnaast willen we een nieuwe aanplant in het kader van zo een kap compensatie van dichtbij zien. Waarom deze vraag: Buurt voor natuur wil niet dat het compensatiebos van de "Kiep" tot de 75% bossen gaat behoren die tot op heden nog niet zijn gecompenseerd (studieresultaten van het rekenhof). Uit een reactie van de gemeente Houthalen Helchteren maken wij op dat er een natuurvergunning nodig is voor het aanplanten van een bos. Een dergelijke vergunning zou nog niet zijn aangevraagd.

11-6-2017

Een kleine delegatie van het actiecomité heeft de door Limburg Landschap VZW georganiseerde klimaatwandeling i.s.m. oxfam bezocht. Ook bij deze activiteit  van "Lila" heeft Buurt voor natuur acte de présence gegeven. Feit is dat Lila er een trouwe schare volgers bij heeft gekregen die de activiteiten zullen blijven bezoeken!

Actueel 10-6-2017

Een nieuw artikel in de krant. Een correctie op de tekst moet wel, het betreft geen paardencentrum maar een manege... Hoewel?! In de statuten van Moorskeshoeve is terug te lezen dat de activiteiten het volgende gaat inhouden: De venootschap heeft tot doel, zowel in Belgie als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, of door deelname van deze.
- fokken van paarden en andere paardachtigen; exploitatie van paardenrenbanen en maneges; activiteiten van paardensportclubs;  activiteiten in verband met sportwedstrijden met dieren; paardenhouderij; houden en fokken van paarden; africhten en trainen van huisdieren;  schutsstallingen, pensions en nadere asielen voor dieren; groot- en kleinhandel in paarden; huur en verhuur van paarden; geven van rijlessen voor paarden en ruiters; trainen van paarden, evenals het africhten en berijden van paarden; verhuur van stallen voor paarden; groot- en kleinhandel, aankoop en verkoop, huur en verhuur van ruiter- en paardensporttoebehoren, verzorgingsproducten, accessoires, voedingsmiddelen, alsook van paardenrijtuigen, sport- en recreatieonderwijs, adviesbureau op gebied van public relations; goederenvervoer over de weg; presteren van diensten verband houdende met het voorgaande , dit alles in de ruimste zin van het woord; beheren van een onroerend vermogen; beheren van een roerend vermogen, verlenen van advies, bijstand en leiding aan ondernemingen, verenigingen en natuurlijke personen, voornamelijk maar niet uitsluitend in verband met algemeen beheer, marketing, verkoop, organisatie en personeel, informatica en dagelijks beheer.

Die Carmen en Jorge gaat het druk krijgen! Maar niet in een zetel in Eigenbilzen op de Kiep.

Vandaag verscheen een krantenartikel in het Laatste Nieuws over de aanbieding van de handtekeningen. Klik hier voor het krantenartikel.  18 Juni gaat de politiek kleur bekennen, burgemeester F.Brepoels en de schepenen oordelen.

Actueel 9-6-2017

Vandaag zijn ruim van 1500 handtekeningen afgegeven bij burgemeester F.Brepoels. Jong en oud in het verzet tegen boskap op de  "Kiep". Met het afgeven van deze handtekeningen is de petitie niet stopgezet! In het geval we naar de provincie moeten met ons verhaal gaat deze petitie, met nieuwe toegevoegde, mee.

Actueel 8-6-2017

Morgen worden de ruim 1500 handtekeningen aan de burgemeester aangeboden. Handtekeningen die vandaag voor 00:00 uur geplaatst worden, worden morgen nog meegenomen. Daarnaast is vandaag met het afgeven van de laatste briefkaarten bij de gemeente een einde gekomen aan deze eerste ronde van deze actie.

Actueel 7-6-2017

Gisterenavond is er tijdens Karrewiet aandacht besteedt aan "de Kiep". Het actievoeren vanuit een andere invalshoek benadert. Daarnaast is de rapportage terug te vinden op de pagina van "de redactie". Klik hier voor de link.

Actueel 6-6-2017

Geen nieuws op deze pagina wil niet zeggen dat er niets gebeurt...

Deze week wordt mogelijk op de nationale t.v. aandacht besteedt aan "de Kiep". Vanuit weer een andere invalshoek... Zodra de bevestiging binnen is met datum en tijdstip van de uitzending wordt er hier melding van gemaakt.

Bij de opening van het  Julien Schoenaertsplein, 4 juni,  is een delegatie van het actiecomité aanwezig geweest om acte de présence te geven.

Tijdens de avondmarkt in Hoeselt, 2 juni,  is een kleine afvaardiging van het actiecomité aanwezig geweest. Hierbij hebben in korte tijd een aantal mensen spontaan hun handtekening onder onze petitie gezet.

Er heeft een mailing richting Vlaams parlement plaats gevonden waarin een link wordt gelegd tussen het dossier "de Kiep" en de afgeschoten boskaart. Een heel interssant artikel over deze boskaart van Hendrik Schoukens; linkje hier.

Actueel 1-6-2017

Tijdens een nieuwe bestudering van de kaarten door een van de actiecomité leden is iets zeer merkwaardigs naar voren gekomen. Het betreft niet de "Kiep" zelf maar het gebied ten Noorden van de  "Kiep". Ook wel bekend onder de naam het Bonijters bos. Op de luchtfoto van 2015 is te zien dat er een behoorlijk stuk bos in de lucht is opgegaan ?!? NB zowat het gehele gebied ten Noorden van de Hoefaertweg valt onder het Bonijters bos. De genoemde beschrijvingen zijn geheel of gedeeltelijk van toepassing op het Bonijters Bos. Dit Bos wordt enkel door een weg gescheiden van de "Kiep"! Foto in het groot

Bonijters Bos (bron: geopunt.be):

 • erkend natuurreservaat;
 • gebieden van het VEN en het IVON;
 • habitatrichtlijngebied; biologisch zeer waardevol gebied;
 • biologische waarderingskaart 2 - fauna -> (belangrijke faunistische waarde);
 • Biologische waarderingskaart versie 2 -> biologisch zeer waardevol;
 • Natura 2000 habitatkaart -> deels Habitat, deels onzeker habitat, deels deels habitat;
 • Potentieel natuurlijke vegetatie: Elzen-vogelkers bos, Typisch eiken-beukenbos nat, Arme Eiken Beukenbos en Eikenbos natte variantActueel 31-5-2017

Limburg Landschap geeft aan met de opbrengst van de "Kiep" elders meer grond aan te kunnen kopen. Maar wat is de waarde van die nieuwe aankopen? Recent heeft Limburg Landschap VZW een terril  (zwarte berg Opgladbeek) aangekocht. Er worden rondleidingen gedaan op het terrein om de mensen te laten zien hoe zich de natuur daar ontwikkeld. Maar wat is een terril? Een terril is een ophoping van steenafval dat als bijproduct van de ondergrondse mijnen is ontstaan. Niks natuur als je 10 jaar terug op een lucht foto kijkt, trouwens nu nog niet. Mogelijk dat er in de komende decenia zich natuur vormt. De ondergrond is en blijft mijnafval. Kijkt Limburg Landschap VZW als het hun dan uitkomt naar een foto van 2010 om te beoordelen of het gebied waardeloos of waardevol is? Gaat het Limburg Landschap om kwantiteit of kwaliteit? Een stuk bestaande natuur verwoesten om met de opbrengst elders een stuk natuur proberen te scheppen?

De Kiep en omstreken sinds 1770. Was en is de "Kiep" anders dan de omliggende gebieden? Kijk en oordeel zelf!

Actueel 29-5-2017

Gisteren is een kleine delegatie van het actiecomité afgezakt naar Lummen om de boskap aldaar onder de aandacht te brengen. Er werd een nieuwe wandelroute geopend die ingericht is door niemand minder dan Limburg Landschap VZW. Van de leden die aanwezig zijn geweest werd terug gerapporteerd dat het er erg mooi was. De VZW kan het dus wel! Kijkend op de kaart bij geopunt bevindt zich er geen recreatiegebied in de "Thiewinkel". Dat zit dan dus wel snor. De stijging van de grondprijs zal dan wel minder fluctueren als op de "Kiep". Angst voor toestanden als in Eigenbilzen blijft de natuurliefhebbers dan bespaard. In de toekomst zullen mogelijk vaker evenementen van Limburg Landschap VZW bezocht worden, om te voorkomen dat ze ons vergeten. Wij vergeten hun in ieder geval niet.

Verleden week is een begin gemaakt met de briefkaartactie. De politiek in de gemeente Bilzen ontvangt een dezer dagen een briefkaart van Buurt voor natuur. De briefkaart is speciaal hiervoor ontwikkeld. Als we het redden met de tijd krijgen alle bewoners in de directe omgeving persoonlijk een kaart aangeboden die dan verstuurd kan worden naar iemand van de politiek of een van de andere betrokkenen. Bestellen kan ook middels een mailtje: info@buurtvoornatuur.be onder vermelding van  "briefkaart". Op=Op.

Actueel 28-5-2017

Er is een brief naar Joke Schauvliege, Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw gestuurd waarin ze geïnformeerd wordt over de situatie rondom de "Kiep". Een bevestiging van de mail is ontvangen. Het is nu wachten op verdere reactie van de minister.

Actueel 26-5-2017

Vandaag zijn de protestborden weer hersteld. Er is zelfs een bord bijgekomen. Zodra er foto's beschikbaar zijn wordt het toegevoegd aan deze pagina.

Een ander lid is gisteren helaas verwijderd na een posting op de Facebookpagina "Ge zijt van Hoeselt als ge..." . De post werd verwijderd met de mededeling dat het een post betreft die Hoeselt niet aangaat. Een eerdere post, zo begrijpen wij, werd wel toegestaan. De post is hier opgenomen bij reacties, en middels deze directe link.

Actueel 25-5-2017

Na een zoveelste daad van vandalisme richting onze protestborden zijn deze weer gedeeltelijk hersteld. De rest volgt; normaal gezien staat alles voor het weekend weer recht.

De aanwezigheid van buurt voor natuur tijdens de "Bilzen Run" heeft na telling uiteindelijk ruim 150 handtekeningen opgeleverd.

In een reactie van de gemeente op een aanvraag van het actiecomité om tijdens de weekmarkt een stand te mogen huren is aangegeven dat het college van burgemeester in vergadering van 22 mei 2017 hiervoor geen toestemming verleend heeft. Helaas zonder opgave van reden...

Actueel 21-5-2017

Deze ochtend zijn diverse leden van het actiecomité al vrij vroeg actief geweest. Zo zijn er een paar nieuwe  protest-borden geplaatst. Een paar leden hebben briefjes bij de bezoekers van de Hoefaert verspreidt.

Daarnaast is er een afvaardiging van het actiecomité aanwezig geweest bij "Bilzen run". Er zijn weer ruim 100 handtekeningen opgehaald! Het blijft groeien. Wederom iedereen bedankt voor deze ondersteuning!

Na de vernielingen van de borden hebben we nu met een nieuw fenomeen te kampen: sluikstort. Het is niet het soort sluikstort dat Limburg Landschap VZW bedoelde (gras en groenafval). Deze keer werd de Hoefaertweg gebruikt als vuilnisbelt. Het vuil was bij een van de protestborden gedumpt. Actievoerders hebben in middels de rommel weer verwijderd. Hiervan wordt deze week melding
gemaakt bij de politie. Een foto van o.a. de rotan-meubels is bijgevoegd. Herkent U deze meubels, stuur dan een mailtje naar Buurt voor natuur.

Actueel 20-5-2017

Nog een artikel van het nieuwsblad van 18-5-2017. 

Actueel 19-5-2017

Gisterenavond heeft een delegatie van buurt voor natuur deelgenomen aan de  eerste echte grote dorpsvergadering in Eigenbilzen. Onderwerp van gesprek was het thema van het kunstwerk dat geplaatst gaat worden in ons dorp. 

Vanuit Buurt voor natuur is er ook een voorstel geweest: het haalde de derde plaats (onze dank voor de steun van de aanwezigen) " éen van de leden van ons actiecomité maakte een prachtig protestbord, dat de schoonheid van de natuur en de Kiep 'presenteert'. Dit protestbord vinden wij erg inspirerend: kunst over de kunst van de natuur. Jammer genoeg kunnen we u hier enkel een foto tonen, want onze protestborden worden telkens stukgemaakt door vandalen".

Het een volgt op het ander... Aangezien er een aantal protestborden hevig te lijden hebben gehad van laten we stellen weer, wind en regen worden er twee nieuwe aan de reeks toegevoegd. Vandaag of morgen, afhankelijk van de weersomstandigheden worden ze geplaatst op de Hoefaertweg/Vossekuilstraat.

"Onze protestborden worden telkens stuk gemaakt. 

 

 


Maar ons antwoord daarop blijft: 
meer en straffer. De oudere gasten van de Litsebeek plaatsen straks weer nieuwe protestborden langs de Hoefaertweg en Vossenkuilstraat!"

Opvallend in het nieuws vandaag is dat minister J.Schauvliege wordt terug gefloten door haar minister president m.b.t. de boskaart. Optimistisch als Buurt voor natuur is: "Dit opent nieuwe perspectieven omdat de minister het gebied van de Kiep is vergeten in te kleuren op die kaart".

Actueel 18-5-2017

Deze middag heeft er geheel onverwacht een interview met TVL plaats gevonden. Omstreeks 18:30 uur zal het op televisie komen. Een linkje naar de uitzending!

Dagblad het laatste nieuws geeft aandacht aan de Kiep (link naar het artikel). Daarnaast is er vandaag een artikel verschenen van onderzoeksjournalist Jan Walraven verbonden aan Apache. Het artikel "Natuurvereniging wil waardevol bos verkopen voor manege" is hier terug te vinden.

Actueel 17-5-2017

Na de vele beschadigingen aan onze protestborden aan de Hoefaertweg en Vossekuilstraat gaan er wederom nieuwe gemaakt worden. De creativiteit blijft er goed in zitten!

Langzaam maar zeker groeit het aantal handtekeningen online voor de petitie. De toevoer van handtekeningen op de ouderwetse manier, op papier, blijft ook groeien!

Winstbejag, arrogantie, egotripperij, handel in natuur, politiek gekonkel... het verhaal van De Kiep leest als fictie! Geen wonder dat de pers staat te popelen om dat verhaal te brengen! Coming up soon. 😉

Het doet goed om te zien dat het actiecomité blijft groeien. Als de groei zo blijft doorgaan moeten we omzien naar een andere vergaderlocatie. Ter tafel zijn deze avond o.a. gekomen de vervolgacties.

Het actiecomité is niet altijd even zichtbaar op straat. Dit wil echter niet zeggen dat er achter "de schermen" niets gebeurt. Het is wederom een week geweest van veel mailverkeer, telefoongesprekken en onderzoek. Tijdens de vergadering deze avond kwam o.a. naar voren dat Moorskeshoeve blijkbaar in 2010/2011 plannen heeft gehad om uitbreiding te realiseren in Vlijtingen. Na hevig gegrond protest zijn deze plannen niet doorgegaan. Uit nieuwe tot ons gekomen informatie lijkt het erop dat vervolgens Moorskeshoeve medio 2014 de eerste plannen heeft gevormd voor de realisatie, en dus vernietiging van de totale biotoop van 30.000m2, op de "Kiep". Door onderlinge meningsverschillen zou e.e.a. niet zijn doorgegaan. Medio 2016 zijn deze plannen weer nieuw leven ingeblazen door ze breed naar de gemeente door te spelen wat uiteindelijk heeft geleidt tot een aanvraag stedenbouwkundige vergunning. De, tijdens de infoavond verstrekte informatie van 3 april j.l lijkt daarmee op dit punt te kloppen (een van de weinige punten). Er werd aangegeven dat het project al drie jaar loopt. Wat nog niet inzichtelijk is wie precies betrokken zijn geweest bij deze plannen. Wie was ervan op de hoogte? De betrokken burgers in ieder geval niet. Deze werden pas 23 maart j.l. geconfronteerd met de stedenbouwkundige aanvraag waarvan de procedure in deze eerste ronde loopt tot 25 juni.

Actueel 15-5-2017

Inmiddels heeft het actiecomité ook contact gehad met Wouter Deprez. Ondanks zijn drukke agenda heeft Wouter Deprez het actiecomité voorzien van een aantal tips die nu nader onderzocht worden! 

Actueel 14-5-2017

Aanwezigheid bloemenmarkt in Munsterbilzen is een groot succes geweest... 500 mensen hebben steun betuigd middels een handtekening. Daarmee gaat de teller met de online handtekeningen, overige lijsten die er zijn ruim richting de 1000!. More to come. Iedereen bedankt voor deze ondersteuning.

Tijdens de vroege ochtend heeft er een interview met radio Boo plaats gevonden. Mogelijk dat het interview met Steven en Sarah morgen nogmaals te beluisteren (freq. 105.1) is!

Nieuwe aandacht vanuit de media op komst! Zodra e.e.a. concreet is wordt hier melding gemaakt.

Actueel 13-5-2017

Dankzij de gulle gevers hebben wij een supermooie bloemenstand morgen op de bloemenmarkt in Munsterbilzen. Wel niet vergeten de petitie te tekenen ;-)!

Afgelopen nacht zijn een paar protestborden weer doelwit geweest van vandalen. Het lijkt erop dat ze het alleen gemunt hebben op de borden van het actiecomité. Voor komende nacht wordt er extra controle gehouden door mensen van het actiecomité; dit met de triatlon in het vooruitzicht. Voor de vandalen zijn er eigenlijk maar twee woorden: 1. zielige 2. flapdrollen.

De webpagina heeft de 5000 bezoeken gepasseerd!

Actueel 12-5-2017

A.s. zondag, 14 mei, is Buurt voor natuur aanwezig op de tuinbeurs in Munsterbilzen voor het inzamelen van handtekeningen! We realiseren ons dat het kort dag is i.v.m. alle activiteiten die iedereen al gepland heeft. Bij deze toch een oproep om te ondersteunen bij deze actie. Opgeven kan bij Sarah, Karen of Bert. Een mail kan ook: info@buurtvoornatuur.be

Nieuwe mailing op komst via de post.

 

 

 

 

 

Actueel 10-5-2017

Vandaag is er een brief verspreid onder de bewoners van de Litsebeek en de Haenenstraat. In de brief wordt een korte update gedaan over een aantal ondernomen stappen. Daarnaast kunnen geïnteresseerden zich aanmelden voor deelname aan geplande acties.

Afgelopen nacht hebben onze protestborden weer de nodige aandacht gekregen. Bij deze een oproep aan deze mensen: vindt U ze zo leuk dat U er niet vanaf kunt blijven geef dan een seintje aan de redactie. Tegen een kleine vergoeding, onkostendekkend (we zijn tenslotte geen Limburg Landschap VZW of de een of andere zotte ondernemer die geld ruikt), kunnen de borden op A1 formaat worden afgeleverd. Om een idee te geven: een poster van het huilende jonge dier met de tekst "Waar moet ik nu naartoe Moors?" kost voor dit A1 formaat slechts 10 euro. Let op dit is een afmeting van 84x59 cm. Deze aanbieding geldt slechts enkel voor degene die de weerleiding 's nachts niet kunnen weerstaan. Beperkte oplage!

Vandaag is er contact geweest met de politie i.v.m. het vandalisme m.b.t. de protestborden. Het actiecomité gaat ervan uit dat het bij deze eenmalige acties zal blijven en verder contact niet nodig zal zijn.

Actueel 9-5-2017

Vandaag is er in een kort artikel aandacht geschonken aan de vernieling van de protestborden aan de Hoefaertweg. Het artikel is vooralsnog alleen terug te vinden in het Belang van Limburg van 9-5-2017. Zodra er een digitale versie, link, ter beschikking is wordt hij hier geplaatst.

Vandaag zijn door leden van het actiecomité de beschadigde borden hersteld.

Actueel 8-5-2017

Gisteren heeft de redactie het trieste bericht bereikt dat er alweer twee borden zijn gesneuveld die 6-5-2017 zijn geplaatst. Hier wordt verdere actie op uitgezet.

Een nieuwe foto is ingestuurd door een van de leden van het actiecomite, waarvoor onze dank.

De komende dagen worden de bewoners van de Litsebeek verder geïnformeerd over de stand van zaken; hoe hangt de vlag erbij.

Er hebben ons mails bereikt met de vraag hoe het met "Jefke en de pony" verder gaat. Deze week wordt het vervolg gepubliceerd.

Er is al vaker over gemeld; het bezwaarschrift. Hoofdstuk 6 "Gronden van bezwaar gerelateerd aan de waterhuishouding", par. 6.1 de "Wateroverlast" is toegevoegd aan deze webpagina.  Eerder verscheen een spotprent over dit onderwerp op deze site. Echter, het is alles behalve spot! De gebieden aan de Litsebeek/Haenenstraat gaan heel wat meer water moeten verwerken. Dit met alle gevolgen van dien.  Zie verder onder "Standpunten" voor deze paragraaf.

Actueel 7-5-2017

Steun ons door de online petitie te tekenen! NB nadat de gegevens zijn ingevuld ontvang je via de mail een berichtje ter bevestiging van de digitale handtekening. Het verifiëren is noodzakelijk. Als dit niet gebeurt wordt de handtekening niet geregistreerd.

Petitie Buurt voor Natuur schriftelijk print hem uit als je in de eigen omgeving handtekeningen wil verzamelen!

Gisteren is een intensieve dag geweest. Na de vernielingen van de protestborden aan de Hoefaertweg heeft het actiecomité gisteren niet alleen nieuwe borden ontworpen maar ook gemaakt en geplaatst. Voor de nieuwsgierigen onder ons: de borden zijn geplaatst aan de Hoefaertweg en de Voskuilenstraat in Eigenbilzen.  In totaliteit zijn er dertien borden geplaatst. Zo is de belofte waar gemaakt dat de borden in een veelvoud zullen terugkeren. Het gebied waarbinnen de borden worden geplaatst is daarmee uitgebreid. Er wordt nog overlegd of uitbreiding van de protestborden gaat plaatsvinden; Eigenbilzen of meer richting centrum van de gemeente.

De teller van de online petitie draait intussen door. We gaan richting de 300 online handtekeningen. Een laatste update over de handmatig ingediende handtekeningen moet nog gebeuren.

In de media: we zijn blij te kunnen vermelden dat er nieuwe aandacht vanuit de media is. Zodra een en ander concreet is vindt hier een update plaats.

Actueel 5-5-2017

Online Petitie staat open! Teken hier.

Naast de digitale petitie worden er ook handmatig handtekeningen verzameld. Buurt voor natuur is goed voor het analoge en digitale werk. Digitaal staat de stand rondom de 250 handtekeningen. Op de ouderwetse manier zijn er inmiddels +/- 200 handtekeningen verzameld.

We betreuren het dat, vermoedelijk, afgelopen nacht vandalen de protestborden aan de Hoefaertweg hebben vernield. Zo te zien is er nogal wat geweld aan te pas gekomen. Niets duidt erop dat de wind dit heeft gedaan... Ook dit spoort de creatieve geesten in het team weer aan om aan de slag te gaan. Op zeer korte termijn zullen er nieuwe protestborden verrijzen; het lijkt erop dat ze zich gaan vermenigvuldigen.

We zijn verheugd te kunnen melden dat er mogelijk een nummer geschreven gaat worden over de "Kiep".  Een DJ heeft zich hiervoor aangemeld. Zodra dit verdere vormen aanneemt wordt er hier zeker melding van gemaakt!

"Jefke en de pony"

Actueel 4-5-2017

Ogenschijnlijk gebeurt er niet veel op het vlak van acties. Achter de schermen wordt er echter hard gewerkt. Er worden teksten klaar gemaakt om verstuurd te worden naar diverse instanties.

Zoals bekend moeten de burgermeester en schepenen nog een oordeel vellen over de stedenbouwkundige aanvraag. Tot dat moment mogen ze geen standpunt innemen. Wat kun je als burger wel doen...? In een persoonlijk schrijven vragen om de natuur te behouden, vragen om te voorkomen dat de plaatselijke biotoop om zeep wordt geholpen. De mailadressen zijn terug te vinden op de pagina van de gemeente. Gemakshalve hebben we een link toegevoegd: de schepenen, de burgermeester.

www.buurtvoornatuur.be is bezig met een mailing richting de oppositie. Daarnaast zullen de politieke partijen van de buurgemeentes ook een schrijven ontvangen. Het behoudt van natuur is immers een zaak van ons allemaal.

Het blijkt dat er niet alleen in Eigenbilzen zaken spelen m.b.t. behoudt van natuur, het voorkomen van boomkap. In onze buurgemeente Genk spelen zich rare taferelen af... Op de facebookpagina "Laat staan die plataan!" is de nodige info terug te vinden voor de geïnteresseerde. In Schoonbeek wil de overheid 5000m2 bos kappen.

Limburg Landschap VZW blijft als eigenaar van de "Kiep" toch aandacht vragen en houden. De indruk bestaat dat die webpagina niet helemaal actueel is. Zo wordt er melding gemaakt van het project "interregproject '2B connect: biodiversiteit en bedrijventerreinen" van de Europese Unie op hun pagina vermeld. Dit terwijl op de pagina van de Europese Unie over dit project Limburg Landschap VZW niet vermeld staat als projectdeelnemer. Vreemd.

Een van de vele mailings die heeft plaats gevonden betrof eentje aan de Koning Boudewijnstichting. Op de pagina van Limburg Landschap stond deze vermeld als subsidiërende partner. Uit een reactie van de Koning Boudewijnstichting blijkt dat er al gedurende twee jaar geen projectsteun en subsidie meer wordt toegekend aan Limburg Landschap VZW.  Een korte check van de pagina van Limburg Landschap VZW laat zien dat hier gisterenavond of deze ochtend een update heeft plaatsgevonden. De stichting is niet meer vermeld hun rijtje.

Actueel 3-5-2017

Er is een kaart toegevoegd, terug te vinden in het menu onder "het gebied". Op deze kaart van Geoloket kun je het Meest Kwetsbaar Waardevol Bos laten aanduiden.  De "Kiep" is hier aangeduid als waardevol. Opvallend is dat zich 1 grijs vak op de kaart bevindt; het recreatiegebied. Alles om dit gebied heen is aangeduid als "waardevol bos in groengebied". Het recreatiegebied; zelfde grond, zelfde struiken, zelfde bomen.

Het recreatiegebied ooit in de jaren 70 ingekleurd om aan de wensen van een ondernemer tegenmoet te komen die er naar het schijnt een hotel wilde bouwen (in the middle of nowhere). Middels een gele stip (potloodpunt) op een kaart schaal van 1:10.000 is dit stukje recreatiegebied aangeduid. Het blijft zo onwaarschijnlijk dat nu 40 jaar later alle lijnen zo strak weergegeven zijn. Zo strak als het plan van de architect waardoor het hele plan binnen die gele stip valt. Nou ja op een klein stukje na. Want het recreatiegebied loopt tot op de Hoefaertweg... De bebouwing, toegangspoort, lijk toch wel op het grondgebied van de gemeente te staan, buiten de perceelgrens... Het is het allemaal net, net niet.

Hoofdstuk 12 is toegevoegd aan de standpunten. Het betreft hier het aanpalend parkgebied en oneigenlijk gebruik ervan. Het is terug te vinden onder "standpunten".

Actueel 2-5-2017

Op deze webpagina doen we ons best om ons te beperken tot de feiten. Een uitzondering hierop vorm "Jefke en de pony" en de ingezonden reacties. We kunnen het echter niet nalaten om toch deze mededeling te doen:

Zoals een burgemeester het lintje met een schaar doorknipt ter ere van de opening van een nieuw gebouw, zo zal minister Joke Schauvliege de eer toevallen om met een kettingzaag de eerste boom te mogen vellen op de "Kiep". Een beruchte uitspraak van onze minister: "de functie van een boom is om gekapt te worden"....

"Jefke en de pony"

Actueel 1-5-2017

petitie is nu twee dagen online. Inmiddels gaan we richting de 200 handtekeningen! Naast de digitale petitie gaat buurt voor natuur ook op pad om op locatie handtekeningen op te halen. Ondersteuning is van harte welkom; een berichtje via het contactformulier of gewoon een mailtje en we nemen terug contact op.

Actueel 30-4-2017

Hartverwarmend om te zien waar de petitie ondertekenaars overal vandaan komen! Buiten Bilzen komen er reacties van onze buurgemeentes Hoeselt, Lanaken, Zutendaal en Genk. Zelfs van over de landsgrenzen wordt getekend!

Toegevoegd aan de pagina standpunten is hoofdstuk 13 "impact op de natuur" van ons bezwaar inzake stedenbouwkundige aanvraag.

Een vervolg op "Jefke en de pony"


Actueel 29-4-2017

De petitie is online! Klik op deze link en je wordt naar de site gebracht! Het is een van de vele manieren om ons te steunen in de strijd om de natuur te behouden.

23 April zijn de bezwaarschriften ingediend. Het hele 42 pagina's tellende bezwaarschrift invoegen gaat wellicht wat ver.  De komende periode zullen een aantal onderdelen online geplaatst worden.

Het bezwaarschrift omvatte de volgende onderdelen:

De gronden van bezwaar kunnen als volgt samengevat worden:

 1. Er zijn procedurele fouten gemaakt die de aanvraag niet ontvankelijk maken.
 2. De manege zal tot grote wateroverlast op aanpalende percelen leiden, in het bijzonder aan de straat Litsebeek in Eigenbilzen. Een separate Bijlage 2 bevat berekeningen die dit nader aantonen.
 3. Een waterafvoer die in de plannen als noodafvoer gekenmerkt wordt, wordt in waarheid als reguliere en structurele afvoer gebruikt.
 4. De manege zal tot lichtoverlast en een significante beperking van uitzicht leiden, in het bijzonder aan de straat Litsebeek in Eigenbilzen.
 5. De manege zal tot geluidsoverlast leiden, in het bijzonder aan de straat Litsebeek in Eigenbilzen.
 6. De manege zal tot stankoverlast, overlast door insecten en overlast door ongedierte (ratten etc.) leiden, in het bijzonder aan de straat Litsebeek in Eigenbilzen.
 7. De manege zal tot verkeersoverlast leiden in de wijde omtrek, inclusief – maar niet noodzakelijkerwijs beperkt tot – de dorpen Mopertingen, Eigenbilzen, Hoelbeek, Gellik, en Munsterbilzen.
 8. De aangevraagde vergunning is in strijd met het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan (GRS) van de gemeente Bilzen.
 9. De aangevraagde vergunning is in strijd met de bestemming van de betrokken terreinen.
 10. De aangevraagde vergunning is in strijd met wettelijke bepalingen ter bescherming van parkgebieden.
 11. De manege zal een grote negatieve impact hebben op de natuur in het betrokken gebied.
 12. Een waardevol bos moet voor de aanleg van de manege gekapt worden, en de vermeende voordelen van de manege wegen niet tegen dit nadeel op.
 13. De manege zal de nabij gelegen huizen in waarde laten dalen.
 14. De manege is veel te groot voor het voorziene terrein; zij is er als het ware “ingepropt”. Dit betekent ook dat er niet uitgebreid kan worden en dat dit project geen toekomst heeft.
 15. Het grote aantal in dit bezwaarschrift opgevoerde bezwaren toont aan dat een manege op de Kiep simpelweg een slecht en in de praktijk onuitvoerbaar idee is.

Actueel 28-4-2017

Buurt voor natuur presenteert ”Jefke en de pony”.

Het verhaal rondom “Jefke” en zijn belevenissen is gebaseerd op een verhaal dat inwoners in een verre uithoek van het Belgische Koninkrijk moeten ondergaan.

Jefke is geboren in een boerengezin. Hard werkend hebben de afzonderlijke leden van het grote gezin zich een weg gebaand naar wat men noemt de top. Hard werken, zichzelf veel ontzeggen, nog harder werken, roem en geld als compensatie.

Vanuit deze positie heeft Jefke zich een behoorlijk netwerk opgebouwd; van showbizz tot de politiek aan toe. Het is een verweven netwerk waar “vriendendiensten” schering en inslag zijn.

Business go up and go down. Zo vergaat het Jefke ook. Zijn bedrijf kent hoogte- en dieptepunten. Op een van die dieptepunten komt zijn dochter hem om een gunst vragen. Jefke denkt een gat in de markt te hebben gevonden. Hij besluit hobby en business met elkaar te combineren. Wordt vervolgd...

 

Actueel 26-4-2017

Een dankwoord voor iedereen die de "Kiep" zoals die is een warm hart toedraagt. Daarnaast iedereen die gebruik heeft gemaakt van de wettelijk mogelijkheid om een bezwaar aan te tekenen tegen de stedenbouwkundige aanvraag.

Naast het besluit van het schepencollege over deze aanvraag kijken we met spanning uit naar de aanvraag voor de milieuvergunning. In het geval het komt tot een goedkeuring van deze stedenbouwkundige aanvraag mag er nog niets gebeuren. Er is ook een milieuvergunning nodig wil er daadwerkelijk met de sloop van de natuur begonnen kunnen worden.

Daar waar mogelijk zal het actiecomité ook op deze aanvraag actie ondernemen. Helaas is hier geen procedure voorhanden zoals dit bij de stedenbouwkundige aanvraag wel het geval is. Op zich heel vreemd omdat net  de milieuaspecten de natuur en burgers raken.

Principieel zou je kunnen stellen dat iedere activiteit die een milieuvergunning vereist verboden zou moeten worden in een natuurlijk en/of woonomgeving. Immers een milieuvergunning is een toelating om bepaalde milieuhinderlijke activiteiten uit te oefenen.

Een ieder die tips heeft met betrekking tot het onderwerp milieuvergunning in onze zaak nodigen wij graag uit om deze te delen met ons. Delen kan via ons contactformulier of middels een rechtstreeks mailtje.

Actueel 25-4-2017

Buurt voor natuur kruipt de pen weer in en gaat nog een aantal mails vesturen. Concept petitie is klaar. Primair doelgebied is stad Bilzen. Aangezien buurt voor natuur niet dezelfde bekrompenheid aan de dag wil leggen als Moorskeshoeve, die alles binnen een kleine straal wil houden (gronden en maneges die te koop staan >10km zijn te ver weg....?!?), zal de petitie ook open staan voor burgers over de gemeentegrens heen.

 

Een reeks mooie foto's van de Kiep ingestuurd door David Hendrikx. Bekijk ze hier!

Een eerste proefversie van "Jefke en de poony's" is een feit. Weldra hier online. De tussentijd wordt gevuld met andere creatieve inzendingen.

 

The hidden files:

Tekeningen van de manage. We zijn heel blij hier een link te kunnen delen waarin de plannen van de manege te bekijken zijn. Let op dit is een pdf bestand dat heel erg groot is; het laden kan even duren. Met een langzame computer kan het zelfs betekenen dat deze begint te "hikken". Het bestand staat op het netwerk van onroerendgoed erfschap vlaanderen . De tekeningen beginnen vanaf pagina 4 van dit bestand.Via de social media duikt zo nu en dan de discussie op: "goh een manege en wat paardjes in de achtertuin, is toch leuk". Zeker voor die mensen is het goed om zich verder te verdiepen middels bijv. deze link naar een pagina van onroerend erfgoed Vlaanderen: de tekeningen van de manege op de kiep (klik op de tekst).

 • Hersengymnastiek verbonden met een prijsvraag!

Als het regent en er valt 1mm regen betekent dit dat er per vierkante meter 1 liter water valt. De totale dakoppervlakte van de manege is 5500 vierkante meter.

Er zijn drie watertanks waarin het water wordt opgevangen. Elk hebben ze een capaciteit van 10.000 Liter. Als ze vol zijn wordt het water afgevoerd in twee richtingen. Een overloop gaat naar een zgn. infiltratiebekken en een gaat naar de Litsebeek. De afvoer is evenredig verdeelt.

Als er bij een stortbui 40mm regen valt: hoeveel water komt er dan in de Litsebeek terecht?

De oplossingen kunnen gestuurd worden info@buurtvoornatuur.be

De prijs: een heuse fotoshoot op de Kiep met 5 bewerkte foto's (digitale aflevering) wordt in overleg gepland. Een van de foto's wordt hier op de website gepubliceerd.

Actueel 22-4-2017

 • Gisteren was een spannende dag. De bezwaren zijn ingeleverd. Er is een grote respons geweest. Nu het bezwaar is ingeleverd komt de focus op andere zaken te liggen. Naast een bouwvergunning heeft een bouw”heer” nog een vergunning nodig, de milieuvergunning. De afgelopen periode zijn we meerdere zaken tegengekomen die op een bezwaar duiden in deze richting: het milieu. Zover wij geïnformeerd zijn worden we daar vanuit de wetgeving niet actief bij betrokken. In die zin dat we er een schrijven van krijgen met daarin een mogelijkheid om bezwaar aan te tekenenen. Zodra er meer bekend is over de milieuvergunning wordt er hier aandacht aan besteedt.

Delegatie van het actiecomité bij de dienst ruimtelijke ordening voor het inleveren van het bezwaar.

Actueel 15-4-2017

 • Gisteren zijn de laatste flyers verspreidt. De eerste oplage van 1000 stuks is hiermee verspreidt. Iedereen in Eigenbilzen heeft de flyer ontvangen. Dit dankzij de grote inzet van mensen van het actiecomité Buurt voor Natuur.

Een nieuwe folder is in de maak. Deze zal in een nog grotere oplage, en gebied verspreid worden. Bekendmaking volgt via deze pagina.

De flyer nog niet ontvangen of zoekgeraakt? klik hier om hem online te lezen!

 • Er is een nieuw protestbord geplaatst. Foto's volgen.
 • We zijn door onze Pamfletten heen: download het hier!

Actueel 13-4-2017

 • De eerste flyers worden bij de mensen thuis bezorgd. We doen ons uiterste best om zoveel mogelijk mensen te bereiken. De flyer nog niet ontvangen, klik hier om hem online te lezen!
 • We zijn vrij ver door onze Pamfletten heen; download het hier!
 • Aanvullende info met betrekking tot de flyer is gemaakt en terug te vinden in de menubalk.
 • Alle informatie die de afgelopen 1 1/2 week is verzameld wordt samengevoegd tot één bezwaar. Zodra deze tekst helemaal klaar is worden de bewoners verder geïnformeerd. De verwachting is dat deze rondom het paasfeest klaar zal zijn. Verdere info volgt.

Actueel 12-4-2017

Buurtvoornatuur neemt afstand van het vernielen van het uithangbord waarop de aankondiging wordt gedaan van het voornemen om een manege neer te planten, de sloop van de Kiep. Dit evenals een andere verwijdering van een pro bord. Het uithangbord is in ere hersteld door Sarah van het actiecomité. Het heeft met ons fatsoen te maken.

Ons standpunt blijft!

Het bos wordt niet gekapt!

 • Verdere bestudering van dossier
 • Overleg Buurtvoornatuur
 • Foto toegevoegd met bovenaanzicht manege

Actueel 11-4-2017

Door het actiecomité zijn er al heel wat zaken verzet. Om een indruk te geven hiervan worden hier de meest recente benoemd:

Het verheugt ons dat de reacties op gang beginnen te komen; zie "reacties" voor het complete overzicht. Er heeft een update plaats gevonden in deze rubriek.

Verder is er contact geweest met een drukker om een flyer te laten drukken. We verwachten deze week nog de flyer bij de mensen te kunnen afleveren .

Ook heeft er een verdere verdieping plaatsgevonden in de bezwarenprocedure. Volgende week vrijdag is de uiterste inleverdatum van het bezwaar. Verdere info m.b.t dit punt volgt nog.

Tijdens de infoavond van 3-4-2017 zijn er een aantal reacties van de bewoners gekomen naar aanleiding van een getoonde tekening tijdens de presentatie. Het beeld moest de aanwezigen inzichtelijk maken dat er van de manege niets te zien valt. Dit zou met het gezichtsveld te maken hebben. Enkele bewoners reageerden hier behoorlijk op. Ze gaven aan dat ze nu vanuit hun living zelfs de Hoefaertweg kunnen zien liggen. Door het team Moorskeshoeve werd dit weerlegt met de opmerking dat je al op het dak moet gaan staan om ook maar iets te kunnen zien.

Vandaag is het actiecomité met een fotocamera op pad gegaan om e.e.a. te controleren. Het resultaat is onthutsend. Er zijn bewoners die straks het voorrecht en genot krijgen om recht tegen de witte prefab constructie te mogen opkijken.  Nee, deze foto is niet vanaf het dak genomen.

Reacties naar: info@buurtvoornatuur.be